دانلود رایگان تاثير سواد رسانه اي والدين بر شکاف نسلي والدين و فرزندان 12-18 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان تاثير سواد رسانه اي والدين بر شکاف نسلي والدين و فرزندان 12-18 سال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه رسانه ها بخش جدایی ناپذیر زندگی همه مردم دنیا شده اند و فناوری های ارتباطی به طور مستمر در حال تغییر و نو شدن هستند. در این عصر نسلی شکل می گیرد که اعضای آن هر روز ساعت های زیادی را به استفاده از رسانه ها و ارتباط با دیگران از طریق آنها اختصاص می دهند و در این راستا باور بر این است که این فرهنگ نوین جامعه در تعارض با فرهنگ غالب بزرگان جامعه قرار گرفته و یا با آن فاصله ای قابل تامل یافته است. اساسا مفهوم شکاف در جامعه شناسی به آن دسته از تفاوت ها و تمایزهای نسبتا پایداری گفته می شود که اغلب در جریان تقابل های سیاسی اجتماعی بروز می کند و مهم ترین آن شکاف نسلی در خانواده ها می باشد.شیوه اجرایی این پژوهش پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه به اجرا درآمده است. بدین منظور ابتدا با بررسی و مطالعه کتابخانه ای بر روی منابع و کتب مختلف و مرتبط، پیشینه تحقیق، مطالب و متون لازم مستخرج شد جامعه آماری این تحقیق والدین دانش آموزان متوسطه اول و دوم در ناحیه سه استان البرز هستند که تعداد 110 پرسشنامه بطور تصادفی بین والدین این دانش آموزان که دارای فرزندان 18-12 ساله هستند توزیع شده و مسیر پژوهش ادامه یافت. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تجزیه و تحلیل شدند و نتایج پژوهش بدست آمد. نتیجه حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که بین سواد رسانه ای والدین )متغیر مستقل) و شکاف نسلی والدین و فرزندان (متغیر وابسته) رابطه معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی