دانلود رایگان بررسي اثر افزودني جديد نوع اتر در افزايش انتخاب پذيري 1-بوتن و کاھش تشکيل پليمر در واکنش کاتاليستي ديمريزاسيون اتيلن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسي اثر افزودني جديد نوع اتر در افزايش انتخاب پذيري 1-بوتن و کاھش تشکيل پليمر در واکنش کاتاليستي ديمريزاسيون اتيلن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، اثر یک افزودنی اتری به نام 1و 2-دی متوکسی اتان در واکنش کاتالیستی ھموژنی دیمریزاسیون اتیلن جھت تولید 1-بوتن بررسی شد. تست ھای آزمایشگاھی نشان داد که با افزایش درصد وزنی افزودنی مذکور به کاتالیست در یک شرایط عملیاتی ثابت، افزایش مطلوبی در فعالیت و انتخاب پذیری 1-بوتن و کاھش قابل ملاحظه ای در تشکیل پلیمر صورت می گیرد. در یک نسبت وزنی مشخص از افزودنی فوق به کاتالیست که مقادیر درصد تبدیل و انتخاب پذیری نسبت به 1-بوتن مناسب می باشند حدود 84 % نسبت به آزمایش بدون افزودنی، کاھش وزن پلیمر مشاھده شد. در واقع با توجه به ھمپوشانی مناسب این افزودنی و کنترل واکنش ھای جانبی، یک سیستم کاتالیستی جدید ارتقا یافته با راندمان بالا جھت تولید 1-بوتن معرفی و توسعه داده شد. از آنجایی که تشکیل پلیمر و ایجاد فولینگ در راکتور صنعتی 1-بوتن و مبدل ھای لوپ مربوطه باعث کاھش راندمان تولید و کاھش مدت زمان کارکرد توزیع کننده راکتور می شود نتایج این مقاله می تواند تا حد امکان در رفع مشکلات مذکور کاربرد داشته باشد.

لینک کمکی